Tag Archives: 征聘往生诵经员启示

征聘往生诵经员启事

March 31, 2015 9:19 am  -  Posted by admin Category:活动通告

images本林佛教新村欲征聘专业往生诵经助念员4名,熟悉佛教往生诵经仪式。

有意者,请将个人履历,近照交于或寄至

古晋佛教居士林
Kuching Buddhist Society
Lot 1912 Jalan Laksamana Cheng Ho,
93200 Kuching, Sarawak